Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

M3/3A – SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE

 

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Măsura are ca principal scop dezvoltarea unor produse competitive pe piața locală și regională, care să se bucure de un brand recunoscut și care să pună pe hartă teritoriul GAL ca fiind o sursă de produse de calitate.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii ale agriculturii (pomicultură, zootehnie, produse locale tradiţionale), teritoriul nu se poate lăuda cu produse cu înaltă valoare adăugată. Măsura contribuie la completarea lanțurilor valorice din teritoriu, prin facilitarea cooperării între actorii de pe lanțurile valorice. Scopul măsurii este de a încuraja certificarea produselor locale pentru a atenua unul dintre punctele slabe ale teritoriului: insuficienta promovare a produselor alimentare locale din carne și lapte, și a produselor de panificație, și pentru a elimina un alt punct slab: produsele locale nu sunt înregistrate ca marcă şi nu există un control al calităţii. Această intervenție se bazează pe faptul că există produse locale, cu potential comercial care pot reprezenta zona, ceea ce constituie un punct forte al teritoriului.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală I Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi alimentare;
 • Stimularea asocierii și a schemelor care deservesc formele asociative ale fermierilor;
 • Diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei;
 • Creșterea populației ocupate la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

 • P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Încurajarea participării fermierilor şi formelor asociative ale acestora la scheme de calitate, va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, prin interconectarea pe filiera de produs a fermierilor şi procesatorilor, care determină transferul de bune practici, idei și concepte noi.

Mediul și clima – Prin participarea în cadrul schemelor de calitate, fermierii trebuie să respecte cerinţele specifice acestora, care integrează condiţiile privind eco-condiționalitatea și măsurile de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și climă. De asemenea, fermierii din sectorul zootehnic participanţi la schemele de calitate vor respecta cerinţele privind managementul deşeurilor, care determină reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M3/3A este complementară cu M1/2A Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi M2/2B Sprijinirea instalării tinerilor fermieri, deoarece prin criteriile de selecţie ale acestor două măsuri se acordă prioritate solicitanţilor care propun realizare de produse agro-alimentare cu care vor participa la o schemă de calitate finanţată prin intermediul măsurii M3/3A.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M3/3A contribuie alături de măsurile M1/2A Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole și 7 la îndeplinirea priorităţii P3 care promoveză organizarea lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar. Adăugarea de plus valoare produselor agricole conduc la dezvoltarea economică a teritoriului prin obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri şi procesatorii produselor agricole.

Caracterul inovativ al măsurii este determinat de existenţa pentru prima dată a acestui tip de finanţare pe cuprinsul teritoriului, dar şi de creșterea competitivității exploatațiilor și unităţilor de procesare prin comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

Reg. nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

Reg. (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare)

Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale

Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
 • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Beneficiari indirecţi:

 • unităţi de procesare
 • populaţia teritoriului GAL.
 1. Tip de sprijin
 • Sprijinul se acordă sub formă de cost fix în vederea participării la o schemă de calitate acreditată sau scheme voluntare de cerificare europene sau naţionale
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:

 • Participarea la schemele de calitate europene
 • Participarea la schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de România
 • Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare (produs tradiţional, reţete consacrate, produs montan etc.)
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili;
 • Activitatea solicitantului/membrilor acestuia trebuie să fie situată pe teritoriul GAL;
 • Solicitantul dovedeşte înscrierea în cadrul unei scheme de calitate naţionale sau europene;
 • Solicitantul/membrii acestuia sunt fermieri activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • Schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, sunt recunoscute de România ca îndeplinind următoarele criterii:
 • specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare privind garantarea:
  • caracteristicilor specifice ale produselor,
  • metodelor specifice de cultivare sau de producție, sau
  • unei calități a produsului final care depășește semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului;
 • schema este deschisă tuturor producătorilor;
 • schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție;
 • schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor
 • Schemele de calitate europene sunt cele instituite în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții:
 • Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
 • Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
 • Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
 • partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce privește vinul
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul asocierii cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de producători
 • Criteriul produselor obţinute în sistem tradiţional
 • Criteriul integrării producției – cu prioritate pentru fermierii care realizează procesarea la nivel de fermă
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de maximum:

 • 2.000 euro/ beneficiar/an

Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei;

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
 3A) Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 2
Indicatori specifici
Locuri de muncă create 1
Numarul de produse participante la scheme de calitate 2