Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

M1/2A – Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi a valorii adăugate a produselor agricole

Tipul măsurii: INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Așa cum reiese din analiza SWOT și din diagnostic, există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură pe teritoriul GAL. Gradul relative scăzut de dotare și tehnologiile depășite utilizate în majoritatea exploatațiilor agricole și a unităților de profil, se reflect în nivelul redus al productivității muncii din sector și în calitatea produselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, modern și prietenoase cu mediul care să contribuie la creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor. Cooperativele și grupurile de producători au un rol important în mai buna corelare dintre ofertă și cerințele de piață și în furnizarea unei eficiențe mărite prin marketing comun al produselor produse de către membrii acestora, în special în cazul fermelor mici. De aceea, acestea vor fi încurajate să realizeze investiții pentru dezvoltare și în interesul membrilor. Conform informațiilor extrase din analiza SWOT, unul dintre punctele slabe constă în lipsa resurselor pentru realizarea de investiţii, care face ca exploatatiile existente să aibă acces redus la echipamente moderne pentru cultivare, întretinere şi recoltare. Pentru a valorifica potențialul acestor exploatații sunt necesare investiții de modernizare, precum construcții, echipamente, utilaje, etc. Astfel, se va îmbunătăți eficiența costurilor, diversificarea venitului prin promovarea procesarii la nivel de ferma, creșterea productivității muncii şi atingerea standardelor de calitate.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală I Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătățirea randamentului fermelor și adăugarea de plus valoare produselor agricole;
 • Stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor
 • Utilizarea eficientă a resurselor și a calității aerului, inclusiv producția de energie regenerabilă, precum și pentru reducerea emisiilor de GES și amoniac din agricultură;
 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013:

 • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investiții în active fizice

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

Domenii de intervenție secundare:

 • 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
 • 5B) Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;
 • 5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Investițiile în active fizice inovative în domeniul producției agricole și a infrastructurii agricole la nivel de fermă vor ameliora performanța economică a exploatațiilor și vor conduce la obținerea de produse cu înaltă valoare. Creșterea productivității, adăugarea de plus valoare produselor agricole și stimularea asocierii duc implicit la creșterea cantității de produse pentru piață și asigurarea de venituri mai mari pentru agricultori, care le vor utiliza pentru a investi în dezvoltare ulterioară. De asemenea, prin utilizarea de tehnologii și metode de producție noi, se va dezvolta inovarea prin adaptarea acestora la condițiile specifice de la nivelul teritoriului. Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar, fiind prioritizate sectoarele specifice teritoriului GAL (cereale, legumicultură, horticultură –  cu exceptia investitiilor in exploatatii pomicole -, bovine, ovine/caprine, apicultură).

Mediul și clima – Măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură. De asemenea, prin utilizarea unor tehnologii moderne, dar și prin prelucrarea producției la nivelul fermei, se asigură înlocuirea tehnologiilor vechi poluante și diminuarea consumurilor pentru transport între intermediari multipli.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Prioritate în selecţia proiectelor o au formele asociative care sunt constituite prin intermediul proiectelor de cooperare finanţate în cadrul măsurii M9/3A/6B Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, în special pentru cele care au ca şi membrii tinerii fermieri care se instalează prin accesarea măsurii M2/2B Sprijinirea instalării tinerilor fermieri, realizându-se în acest sens complementaritatea între M1/2A şi aceste două măsuri de finanţare. O altă măsură de finanţare cu care M1/2A este complementară este măsura M3/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, deoarece prin criteriile de selecţie se acordă prioritate solicitanţilor care propun realizarea de produse agro-alimentare, cu care vor participa la o schemă de calitate finanţată prin intermediul măsurii M3/3A.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura este sinergică cu M2/2B – Sprijinirea instalării tinerilor fermieri pentru că ambele contribuie la îndeplinirea priorităţii P2, vizând creșterea viabilității exploatațiilor agricole și a competitivității în agricultură și promovarea tehnologiilor inovatoare in cadrul teritoriului GAL.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar. Creșterea productivității și adăugarea de plus valoare produselor agricole conduc la dezvoltarea economică a teritoriului.

Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de creșterea competitivității exploatațiilor și comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară. Prin utilizarea de tehnologii și utilaje moderne, se introduce inovarea în agricultură, la nivelul teritoriului GAL. De asemenea, prin stimularea asocierii și implicit creșterea cantității de produse pentru piață, asigură venituri mai mari pentru agricultori, care le vor utiliza pentru a investi în dezvoltare ulterioară.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 4.1 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
 • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Beneficiarii indirecți:

 • Populația ocupată în agricultură de pe teritoriul GAL;
 • Unități de procesare.
 1. Tip de sprijin
 • Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R. 1305/2013.
 • Costuri standard și contribuția în natură în cazul plantațiilor de struguri de masă, conform prevederilor PNDR și a legislației subsecvente
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile cu prioritate pentru următoarele sectoare agricole specifice tertoriului GAL: cereale, legumicultură, horticultură – cu exceptia investitiilor in exploatatii pomicole -, bovine, ovine/caprine, apicultură:

 • Investiții ale cooperativelor agricole, societăților cooperative agricole și grupurilor de producători pentru achiziția de mașini/utilaje și echipamente noi, înființarea, extinderea și/sau modernizarea capacitatilor de productie, capacităților de stocare, condiționare, sortare și/sau ambalare a producției, utilizate de membrii cooperatori;
 • Investiții ale cooperativelor agricole, societăților cooperative agricole și grupurilor de producători în vederea procesării și/sau comercializării producției membrilor cooperatori;
 • Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv capacități stocare/condiționare, căi de acces, utilități și tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor UE și cele pentru depozitarea/gestionarea a gunoiului de grajd (acolo unde cerința se aplică);
 • Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor, căi de acces, utilități și tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor UE;
 • Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, iar energia obținută nu va genera profit;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, iar energia obținută nu va genera profit;
 • Investiții necorporale prin achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

Acțiuni neeligibile:

 • Achiziția de clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Fermele/ cooperativele/ societăţile cooperative agricole/ grupurile de producători au/ vor avea o dimensiune economică de mim. 8 000 SO,
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute de măsură
 • Ferma sau fermele membrilor formelor asociative pentru care se realizează investițiile trebuie să fie situate pe teritoriul GAL;
 • InvestiţiIle trebuie să fie realizate pe teritoriul GAL;
 • Solicitantul trebuie sa aiba sediu social si punct de lucru pe teritoriul GAL.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată;
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile tinerilor fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);
 • Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013)
 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative, în special cele finanţate prin măsura M9/3A/6B care prevăd investiții pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor (în special tineri fermieri instalați prin M2/2B)
 • Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru proiectele care presupun accesarea unei scheme de calitate, inclusive prin măsura M3/3A din această strategie;
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării.
 • Criteriul prioritizarii solicitantilor care nu au primit anterior sprijin comunitar;
 • Criteriul dimensiunii exploatatiei.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 000 euro/proiect

În cazul investiţiilor în dezvoltarea fermelor, cooperativelor sau grupurilor de producători (exclusiv procesarea şi depozitarea produselor procesate), intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători)
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoarea ţintă
2A) Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 2
3A) Numărul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații 2
5B) Totalul investițiilor 5.000
5D) Suprafața totală sau UVM în cauză 20 ha
Indicatori specifici
Locuri de muncă create 2
Numărul de forme asociative beneficiare de sprijin 1
Descarca Nota de clarificare 15.04.2019

Descarca Ghid M1/2A 15.03.2019

Descarca Cerere de finantare 15.03.2019

Descarca Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate HG 28/2008 15.03.2019

Descarca Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate HG 907/2016 15.03.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate anexa B 15.03.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate anexa C 15.03.2019

Descarca Anexa 7 – Calculator cod bune practici agricole 15.03.2019

Descarca Anexa 8 – Codul de bune practici agricole 15.03.2019

Descarca Anexa 8b – Ratele de transformare in UVM 15.03.2019

Descarca Instructiuni evitare creare conditii aritificiale 15.03.2019

Descarca Clarificari privind corelarea puterii masinii cu suprafata 15.03.2019

Descarca Declaratie GAL 15.03.2019

Descarca Formular GE2.1L – Fisa de verificare a conformitatii 15.03.2019

Descarca Formular GE3.1L – Fisa de verificare a eligibilitatii 15.03.2019

Descarca Formular GE3.2L – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 15.03.2019

Descarca Formular GE3.8L – Fisa de verificare pe teren 15.03.2019

1