Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
  • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

LEADER, ca program,este unic conceput in a identifica noi modalitați de abordare dintr-o perspectivă nouă (de jos in sus), de cooperare și de sprijin pentru comunități locale și micile afaceri locale în aplicarea diferită a ideilor lor.

Teritoriul a cărui strategie se prezinta în momentul de fața acoperă 14 unitați administrativ teritoriale din județul Mureș reprezentate de cărte comunele: Adamuș, Bahnea, Băgaciu, Bichis, Bogata, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Ganesti, Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac, precum si din orașul Iernut.

Teritoriul are o suprafata totala de 76.636 ha, cu o personalitate distincta, pe care i-o conferă particularitațile reliefului: mai înalt decât al regiunii de la nord de Mureș, desfăcut prin văi adânci și largi, cu terase în culmi netede orientate în direcția văilor principale(est-vest), cu versante povârnite și acoperite de păduri. De altfel întregul ținut al Târnavelor prezintă aspectul general al unui podiș vălurit, deluros, compartimentat în fâșii orientate în aceeași direcție, cu masive deluroase sau grupe de dealuri și culmi, în general bine determinate. Teritoriul este locuit de un număr de 44.663 locuitori, având o densitate de 58.28 loc./km2.

Pornind de la analiza diagnostic a teritoriului, coraborată cu interesele comune identificate la nivelul comunitatilor locale, inclusiv cele ale mediului de afaceri privind dezvoltarea economică, partenerii din teritoriul Podișul Târnavelor au definit patru prioritați specific teritoriului:

  • valorificarea potențialului natural și al asezării geografice a teritoriului, în scopul susținerii dezvoltării turismului;
  • reducerea disparităților dintre mediul rural si cel urban prin creșterea nivelului de trai al populației, integrarea grupurilor dezavantajate și valorificarea patrimoniului cultural;
  • facilitarea organizării fermelor și procesarea producției, pentru a le face mai competitive și pentru a contribui la creșterea economică din teritoriu, dar și innoirea generațiilor în agricultură prin instalarea tinerilor fermieri;
  • susținerea dezvoltării anterprenoriatului și facilitarea tranziției forței de muncă din domeniul agricol către sectoarele economice non-agricole;

Grupul de Acțiune Locală este elementul central pentru menținerea abordării LEADER, care recunoaște populația locală ca principal capital al zonelor rurale, capabil de a descoperi cele mai bune soluții de îmbunătățire și dezvoltare a mediului, culturii, tradițiilor si aptitudinilor proprii. Având în vedere și experiența anterioara LEADER, GAL Podișul Târnavelor asigură finanțarea necesară pentru îndeplinirea nevoilor locale prin aplicarea unei abordări care este centrată pe teritoriu, de jos în sus, orientată către parteneriat, integrată, inovatoare și interrelaționată. Aceasta a fost realizată prin mobilizarea intereselor locale care asigură un grup reprezentativ pentru teritoriu care deține cunostințele locale și care este dispus sa anime activitatea locală în jurul strategiei definite.

        

Inovarea se realizează atunci când se încearcă o nouă abordare care schimbă modalitatea în modul de acțiune pentru îndeplinirea unor rezultate concrete și se realizează pentru prima dată pe cuprinsul teritoriului. Prin prisma experienței sale trecute, GAL-ul va continua să încurajeze o cultură invovativă prin noi abordări ale problemelor existente în comunitatea rurala. Inovarea este cuvântul-cheie al întregii strategii prezentate, construite și pe baza experienței programului anterior. Principalele mecanisme pentru crearea inovării sunt:

  1. Integrarea cu alte programe și strategii pentru a facilita livrarea de proiecte inovative, în special adoptarea de soluții de finantare a necesitătii teritoriului, care nu pot fi acoperite integral prin PNDR 2014-2020. Experiența pusă în comun și integrarea vor avea ca obiect și cooperarea prin creșterea de parteneriate cu alte GAL-uri din România și din Uniunea Europeană prin care să se realizaeze schimbul de bune practici și livrarea unor proiecte comune de soluționare a unor probleme similare; de ex. cooperarea poate reprezenta o modalitate de a realiza masa critică necesară ca un anumit proiect sa fie viabil, de a încuraja acțiunile complementare, cum ar fi promovarea sau comercializarea în comun de catre grupuri LEADER din diverse zone care au specializare similară pe un numit produs, sau de a dezvolta inițiative comune de turism pe baza unui patrimoniu comun (natural sau antropic).
  2. Finanțarea cu prioritate a proictelor care au potential de a aduce noi soluții nevoilor locale. În acest scop , proiectele finanțate prin LEADER au scopul de a oferi dezvoltare în afaceri, de a crea și dezvolta locuri de muncă, de a sprijini întreprinzătorii pentru a deveni lideri de piață prin inovare, adăugând valoare economiei locale. Activitațile de cooperare pe care GAL-ul intenționeaza să le desfașoare pot viza și identificarea de astfel de parteneri pentru întreprinzătorii locali atât la nivel național, cât și european.

În perioada anterioară , în cadrul GAL Podișul Târnavelor au fost contractate 24 proiecte, dintre care cea mai mare pondere(65,05%) în vederea renovării și dezvoltării satelor și îmbunătățirea serviciilor de baza(masura 322). S-a remarcat o dorință a persoanelor care activează în agricultură de a-și îmbunătăți performanța prin achiziția de utilaje noi, astfel încât peste 16% din fondurile contractate au fost pentru modernizarea  exploatațiilor agricole(masura 121). Având în vedere experiența anterioara GAL Podișul Târnavelor în perioada de programare 2007-2013, se apreciază o creștere a eficienței utilizării fondurilor ce vor fi disponibile prin LEADER în perioada 2014-2020.