Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

M2/2B – SPRIJINIREA INSTALĂRII TINERILOR FERMIERI

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Creșterea performanței și competitivității sectorului agricol este legată de reîntinerirea generațiilor în exploatațiile agricole. Există un nivel înalt de îmbătrânire a proprietarilor și managerilor fermelor și reticenţă în a ceda aceste exploataţii, agricultura fiind de cele mai multe ori principala sursa de venit. Aceasta are efect negativ asupra modernizării, competitivității și aplicării bunelor practici de mediu ale fermelor deoarece fermierii în vârstă sunt, în general, mai puțin înclinați către inovare, investiții în tehnologii noi și eficientizarea producției. Și din analizele efectuate asupra teritoriului se remarcă un punct slab, acela al îmbătrânirii proprietarilor și conducătorilor de exploatații agricole. Așa cum s-a identificat și la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate anumitor sectoare prioritare (cereale, horticultură, apicultură, bovine), activități pretabile pentru fermele de dimensiuni relativ reduse de la nivelul teritoriului. Prin întinerirea generaţiilor de agricultori va putea fi schimbată şi mentalitatea care determină reticenţa în asociere, iar fermierii se vor putea organiza în forma asociative care cresc randamantul în producţie şi permit integrarea procesării pentru creşterea valorii adăugate a produselor.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală I Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi conformarea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa alimentară și la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora și creșterea valorii produselor;
 • Creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populației;
 • Creșterea populației ocupate la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

 • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde obiectivelor art. 19, alin. 1, lit. a (i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – ajutor la înființarea întreprinderii pentru tinerii fermieri

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generaț

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita introducerea proceselor inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare.

Mediul și clima – Prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri se previne abandonul terenurilor agricole, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și climă. De asemenea, măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M2/2B este complementară cu măsurile M 2 – Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi M9/3A/6B Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, deoarece tinerii fermieri care se instalează, au prioritate pentru a accesa măsura M1/2A ca şi membrii ai unei cooperative agricole sau grup de producători care se constituie prin accesarea M9/3A/6B. Totodată, tinerii fermieri care se instalează şi îşi propun realizarea de produse agro-alimentare care vor participa în cadrul unei scheme de calitate finanţate prin intermediul M3/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, primesc punctaje suplimentare prin criteriul de selecţie specific, asigurându-se în acest fel complementaritatea între M2/2B şi M3/3A.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă din punct de vedere comercial, ca şefi de exploataţii. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural, conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.

Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de cerințele privind adaptarea la standardele sanitare și de mediu, dar și de creșterea competitivității exploatațiilor prin comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară. Totodată, prin utilizarea de tehnologii și utilaje moderne, se introduce inovarea în agricultură în sectoarele identificate ca prioritare, la nivelul teritoriului GAL.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 6.1 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • tânărul fermier – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

Beneficiari indirecți:

 • Populația teritoriului GAL;
 • Unități de procesare.
 1. Tip de sprijin
 • Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA).
 • Sprijinul este forfetar și se acordă în 2 tranșe – un avans de 80% din valoarea sprijinului forfetar și o plată finală de 20% din acesta.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
 • Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Proiectul să fie dintr-unul dintre sectoarele de activitate agricole specifice teritoriului GAL: cereale, horticultură, apicultură, bovine, legumicultura, ovine/caprine
 • Ferma solicitantului trebuie să fie situată pe teritoriul GAL
 • Solicitantul trebuie să fie deținătorul și gestionarul real al fermei.
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu o dimensiunea economică
 • cuprinsa intre 8.000 SO si 50.000 SO
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri care prevede cel puțin unul din următoarele obiective: îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole, îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole (inclusiv creșterea valorii adăugate a produselor), adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, respectiv studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară sau cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire (la momentul depunerii sau într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului);
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
 • Solicitantul va face dovada comercializării a cel puțin 20% din valoarea primei transe de plata, la momentul solicitării celei de-a doua tranșe de plată.
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul produselor cu valoare adăugată, care presupun participarea la schemele de calitate finanţate prin M3/3A
 • Criteriul asocierii, cu prioritate pentru solicitanții care fac parte dintr-o cooperativă agricolă sau grup de producători, în special cele finanţate în cadrul măsurii M9/3A/6B
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:

 • 30.000 de euro pentru exploatațiile cu dimensiuni economice cuprinse intre 30.000 SO si 50.000 SO;
 • 20.000 de euro pentru exploatațiile cu dimensiuni economice cuprinse intre 8.000 SO si  29.999 SO
 •  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

Având în vedere costurile de producţie şi valorile investiţiilor relativ scăzute, în special datorită faptului că sunt utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, precum şi nevoile de dezvoltare ale fermelor în funcţie de dimensiunea lor, valoarea sprijinului a fost stabilită la 20.000 Euro, respectiv 30.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoarea ţintă
 2B)  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 4
Indicatori specifici
Locuri de muncă create 4

Descarca Nota de clarificare 22.07.2019

Descarca Nota de clarificare 12.07.2019

Descarca Ghidul Solicitantului 12.07.2019

Descarca Anexa 1 – Cererea de finantare 12.07.2019

Descarca Anexa 2 – Plan de afaceri 12.07.2019

Descarca Anexa 6.1 – Declaratie incadrare IMM 12.07.2019

Descarca Anexa 7 – Legislatie 12.07.2019

Descarca Anexa 8 – Codul de bune practici agricole 12.07.2019

Descarca Anexa 9 – OUG 3/2015 12.07.2019

Descarca Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol 12.07.2019

Descarca Anexa 11 – Ordin 397/2003 12.07.2019

Descarca Anexa 12 – Ordin 247/2012 12.07.2019

Descarca Anexa 13 – Lista crescatorilor de animale 12.07.2019

Descarca Anexa 16 – Instructiuni evitarea conditiilor artificiale 12.07.2019

Descarca Declaratie Gal 12.07.2019

Descarca Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 12.07.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 12.07.2019

Descarca Fisa de verificare a criteriiilor de eligibilitate – Formular GE3.1L 12.07.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.8L 12.07.2019

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L 12.07.2019

Descarca Nota de clarificare 25.03.2019

Descarca Ghidul Solicitantului 25.03.2019

Descarca Anexa 1 – Cererea de finantare 25.03.2019

Descarca Anexa 2 – Plan de afaceri 25.03.2019

Descarca Anexa 6.1 – Declaratie incadrare IMM 25.03.2019

Descarca Anexa 7 – Legislatie 25.03.2019

Descarca Anexa 8 – Codul de bune practici agricole 25.03.2019

Descarca Anexa 9 – OUG 3/2015 25.03.2019

Descarca Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol 25.03.2019

Descarca Anexa 11 – Ordin 397/2003 25.03.2019

Descarca Anexa 12 – Ordin 247/2012 25.03.2019

Descarca Anexa 13 – Lista crescatorilor de animale 25.03.2019

Descarca Anexa 16 – Instructiuni evitarea conditiilor artificiale 25.03.2019

Descarca Declaratie Gal 25.03.2019

Descarca Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a criteriiilor de eligibilitate – Formular GE3.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.8L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L 25.03.2019

Descarca Nota de clarificare

Descarca Ghidul Solicitantului

Descarca Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca Anexa 2 – Plan de afaceri

Descarca Anexa 6.1 – Declaratie incadrare IMM

Descarca Anexa 7 – Legislatie

Descarca Anexa 8 – Codul de bune practici agricole

Descarca Anexa 9 – OUG 3/2015

Descarca Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

Descarca Anexa 11 – Ordin 397/2003

Descarca Anexa 12 – Ordin 247/2012

Descarca Anexa 13 – Lista crescatorilor de animale

Descarca Anexa 16 – Instructiuni evitarea conditiilor artificiale

Descarca Declaratie Gal

Descarca Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L

Descarca Fisa de verificare a criteriiilor de eligibilitate – Formular GE3.1L

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.8L

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L

Descarca apel selectie v1 simplificata

Descarca apel selectie v1 detaliata

Descarca Ghid varianta consultativa 13.06.2018