Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

M4/6A – ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Măsura va viza stimularea mediului de afaceri rural, în special privind crearea de activităţi productive (inclusiv în sectoare cu potential de creştere) şi furnizarea de servicii primare pentru populaţie. Prin această măsură care vizează încurajarea antreprenoriatului și înființarea activităților non-agricole în mediul rural, teritoriul GAL ar putea beneficia de o bună dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale. Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților turistice, meșteșugărești și a celor care asigură servicii pentru populație va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice, atenuând astfel o serie de puncte slabe identificate pe teritoriul GAL, cum ar fi: riscul de excluziune socială, abilităţi scăzute antreprenoriale ale populaţiei rurale și tendința de migrare către orașe.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol;
 • Încurajarea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale;
 • Dezvoltarea activităților turistice pentru valorificarea potențialului teritoriului;

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013 :

– P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19, alin.1, lit. a (ii)  din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – ajutor la înființarea întreprinderii pentru activități neagricole în zone rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

–   6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Măsura sprijină dezvoltarea de activități inovative care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL, care oferă soluții pentru rezolvarea problemelor socio-economice și fructifică oportunitățile existente. Diversificarea activităților economice în teritoriul GAL va deschide noi oportunități și posibilități pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului. De asemenea, dezvoltarea activităților turistice determină afluxul de turiști care aduc inovare pe cuprinsul teritoriului prin know-how și mentalități noi.

Mediul și clima – Activitățile meșteșugărești și turistice sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Prin faptul că beneficiarii acestei măsuri care realizează activităţi inovative au prioritate pentru a dezvolta aceste activităţi prin accesarea măsurii M5/6A Investiţii în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, se realizează complementaritatea între aceste două măsuri. De asemenea, această măsură este complementară şi cu măsura M7/6B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale, deoarece minorităţile, tinerii sau femeile care participă la activităţile care încurajează antreprenoriatul desfăşurate în cadrul  centrelor multiscop finanţate prin această măsură, beneficiază de punctaje suplimentare în cadrul criteriului de selecţie specific.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M4/6A contribuie la îndeplinirea priorităţii P6 prin promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale şi este sinergică cu măsurile M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B, M10/6C și M9/3A/6B.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creşterea numărului de antreprenori la nivelul teritoriului, care determină creștere economică și acoperirea nevoilor populației cu serviciile necesare, care reduc disparitățile între mediul rural și cel urban. De asemenea, prin sprijinirea activităților productive și a celor meșteșugărești, se utilizează produsele locale și sunt fructificate cunoștințele existente la nivelul teritoriului. Toate aceste investiții generează crearea de noi locuri de muncă și reducerea șomajului.

Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de tipurile de investiții, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât resursele naturale, cât și cele antropice.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 6.2 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Beneficiarii indirecți:

 • Populația teritoriului GAL;
 • Minoritatea romă
 1. Tip de sprijin
 • Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non- agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
 • Înființarea de acțivități non-agricole, cum ar fi:
  • Înființarea și dotarea cooperativelor meșteșugărești pentru comunitatea romă
  • Crearea și dotarea de ateliere meșteșugărești și ateliere de producție;
  • Crearea de infrastructuri pentru cazarea turiștilor prin transformarea, modernizarea și dotarea gospodăriilor țărănești (case de oaspeţi);
  • Amenajarea de trasee turistice și crearea de facilități de agrement;
  • Înființarea și dotarea serviciilor pentru dezvoltarea economică a teritoriului (agenții de turism, servicii de cazare, etc.)
  • Înființarea și dotarea altor activități non-agricole care contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului
 • Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
 • Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri prin care să demonstreze viabilitatea economică a activității;
 • Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura de finanțare
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate pe teritoriul GAL;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data notificării de primire a sprijinului;
 • Înaintea solicitării tranșei finale, beneficiarul trebuie să facă dovada că a implementat corect planul de afaceri (conf. art. 19 din Reg. 1305/2013).
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul activităților inovative, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului;
 • Criteriul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 • Criteriul prioritizarii domeniilor de activitate;
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării;
 • Criteriul sprijinirii activităților pentru tineri, femei sau minorități, în special cei/cele care participă la activităţile centrelor finanţate prin M7/6B.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de:

 • 35.000 de euro/proiect;

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Având în vedere costurile de producţie şi valorile investiţiilor relativ scăzute, în special datorită faptului că sunt utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, valoarea sprijinului a fost stabilită la 35.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare Valoare ţintă
6A) (si indicator specific LEADER)  Locuri de muncă create 4
Indicatori specifici
Numărul total de activități non-agricole sprijinite 3
Numărul de persoane din grupuri dezavantajate angajate 2

Descarca Ghid M4/6A  12.07.2019

Descarca Anexa 1 – Cerere de finantare  12.07.2019

Descarca Anexa 2 – Model plan de afaceri 12.07.2019

Descarca Anexa 3 – Declaratie GAL 12.07.2019

Descarca Anexa 4 – Declaratie IMM 12.07.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie minimis 12.07.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie servicii consiliere 12.07.2019

Descarca Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 12.07.2019

Descarca Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile dotare  12.07.2019

Descarca Anexa 9 – Evitare conditii artificiale 12.07.2019

Descarca Declaratie date caracter personal 12.07.2019

Descarca Formular GE2.1L – Fisa de verificare a conformitatii 12.07.2019

Descarca Formular GE3.1L – Fisa de verificare a eligibilitatii 12.07.2019

Descarca Formular GE3.2L – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 12.07.2019

Descarca Formular GE2.8L – Fisa de verificare pe teren 12.07.2019

Descarca Anunt prelungire M4 – 03.12.2018

Descarca Ghid M4/6A  26.10.2018

Descarca Anexa 1 – Cerere de finantare  26.10.2018

Descarca Anexa 2 – Model plan de afaceri 26.10.2018

Descarca Anexa 3 – Declaratie GAL 26.10.2018

Descarca Anexa 4 – Declaratie IMM 26.10.2018

Descarca Anexa 5 – Declaratie minimis 26.10.2018

Descarca Anexa 6 – Declaratie servicii consiliere 26.10.2018

Descarca Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 26.10.2018

Descarca Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile dotare  26.10.2018

Descarca Anexa 9 – Evitare conditii artificiale 26.10.2018

Descarca Declaratie date caracter personal

Descarca Formular GE2.1L – Fisa de verificare a conformitatii 26.10.2018

Descarca Formular GE3.1L – Fisa de verificare a eligibilitatii 26.10.2018

Descarca Formular GE3.2L – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 26.10.2018

Descarca Formular GE2.8L – Fisa de verificare pe teren 26.10.2018

Descarca Ghid M4/6A – varianta consultativa 24.08.2018